Η Κυβέρνηση “παίζει καθυστερήσεις” στον αυτοκινητόδρομο Ε65;

Την ανησυχία που προκαλούν οι καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, όπως αυτές προκύπτουν από επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνει στη Βουλή ο Βουλευτής Κοζάνης και Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος.

Με Ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κ. Χατζηδάκη, και Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρ. Σταϊκούρα, ζητά αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις στο σημαντικό οδικό έργο που φέρει νευραλγική σημασία για τη Δυτική Μακεδονία.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

Ερωτήματα εγείρει το γεγονός ότι – όπως προκύπτει από επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – η Ελλάδα εισηγήθηκε στην Ε.Ε. πως απροσδόκητα εμπόδια και καθυστερήσεις επιβάλλουν τροποποιήσεις στην εξέλιξη του αυτοκινητόδρομου Ε-65 Τρίκαλα — Εγνατία Οδός, που είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Αναλυτικότερα, την 5η Δεκεμβρίου 2023 εκδόθηκε η Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε. ( https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15831-2023-INIT/el/pdf )  με αντικείμενο την τροποποίηση της Εκτελεστικής Απόφασης της 13ης Ιουλίου 2021 σχετικά με την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

Στο σημείο (13) της σελίδας 7 της Απόφασης αναγράφεται ότι «η Ελλάδα εξήγησε ότι εννέα μέτρα τροποποιούνται λόγω απροσδόκητων εμποδίων, καθυστερήσεων που σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων και τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (…) τα ορόσημα 255 και 256 του μέτρου 16628 (Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: Τρίκαλα — Εγνατία Οδός) (…) Σε αυτήν τη βάση, η Ελλάδα ζήτησε την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής των προαναφερθέντων οροσήμων και στόχων ή την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους. Η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως».

Το ανωτέρω αναφερόμενο μέτρο 16628 αφορά το έργο «Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα – Εγνατία του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)» που εντάχθηκε με την αριθμ. 1354/5.1.2022 Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών ( https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/2022/01/93.-Apofasi-entaksis-ergou_E65-Trikala-Egnatia_16628_Kodikos-OPS-TA-5155116.pdf  ) . Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και «Τμήμα Α/Κ Τρικάλων – Α/Κ Γρεβενών και Τμήμα Α/Κ Γρεβενών – Α/Κ Εγνατίας». Το έργο, στην Απόφαση ένταξής του, μεταξύ άλλων, είχε:

– Το 255 ορόσημο «Εργασίες για τον Ε-65 — πρώτο στάδιο κατασκευής», με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το «4ο τρίμηνο του 2023» και περιγραφή «το 60 % της αξίας των κατασκευαστικών εργασιών για αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: ολοκλήρωση του τμήματος Τρίκαλα– Εγνατία Οδός και έγκριση από ανεξάρτητο μηχανικό».

– Το 256 ορόσημο «Εργασίες για τον Ε-65 — ολοκλήρωση», χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το «2ο τρίμηνο του 2025» και περιγραφή «ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων εργασιών (όπως όλοι οι σταθμοί διοδίων, ο φωτισμός και τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου)».

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι στη σελίδα 254 ( https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15831-2023-ADD-1-REV-1/el/pdf ) του από 1η Δεκεμβρίου 2023 «Αναθεωρημένου Παραρτήματος της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τροποποίηση της Εκτελεστικής Απόφασης της 13ης Ιουλίου 2021 για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας», αναφορικά με το μέτρο 16628, εντοπίζονται αλλαγές χρονοδιαγραμμάτων για τα δύο ανωτέρω ορόσημα. Ειδικότερα

– Για το ορόσημο 255, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έχει αλλάξει, από 4ο τρίμηνο 2023, σε 2ο τρίμηνο 2024.

– Για το ορόσημο 256, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έχει αλλάξει, από 2ο τρίμηνο 2025, σε 4ο τρίμηνο 2025.

Δεδομένου ότι στην προαναφερθείσα από 5/12/2023 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε., ρητώς αναγράφεται ότι αυτή εκδόθηκε βάσει υποβολής από την Ελλάδα στις 30 Αυγούστου 2023 τροποποιημένου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («ΣΑΑ»).

Δεδομένου ότι στην ίδια Απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε. σημειώνεται πως προτού υποβληθεί το τροποποιημένο ΣΑΑ από την Ελλάδα «διεξήχθη διαδικασία διαβούλευσης σύμφωνα με το εθνικό νομικό πλαίσιο, με τη συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αρχών, κοινωνικών εταίρων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεων νεολαίας και άλλων σχετικών συμφεροντούχων. Η σύνοψη των διαβουλεύσεων υποβλήθηκε μαζί με το τροποποιημένο εθνικό ΣΑΑ».

Δεδομένου ότι στο ανωτέρω Αναθεωρημένο Παράρτημα προκύπτει καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

Δεδομένου ότι όπως τονίζεται στην προμνησθείσα Απόφαση ένταξης, «ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) (Λαμία – Καρδίτσα – Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Εγνατία Οδός) εντάσσεται στο Διευρωπαϊκό δίκτυο αξόνων (Transeuropean Network) και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της συγκοινωνιακής υποδομής της Κεντρικής Ελλάδας. Η κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Ε65 θα βοηθήσει επίσης στην άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης της Κεντρικής Ελλάδος και θα αναβαθμίσει την σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την προσπελασιμότητα προς το εξωτερικό, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης, του τουρισμού και της εμπορευματικής διακίνησης σε μια περιοχή με ιδιαίτερες δυνατότητες περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας παράλληλα στην μείωση του ποσοστού ανεργίας και στην αύξηση του κατ’ κεφαλήν εισοδήματος. Ο διεθνής ρόλος του έργου είναι επίσης σημαντικός διότι συνδέεται μέσω της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής με το εξωτερικό».

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Για ποιους λόγους η Κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την τροποποίηση των οροσήμων 255 και 256 του μέτρου 16628 «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: Τρίκαλα — Εγνατία Οδός»;
  2. Σε τι συνίσταται το περιεχόμενο των «απροσδόκητων εμποδίων, καθυστερήσεων που σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων και τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας», τα οποία η Ελλάδα πρόβαλε στην Ε.Ε.;
  3. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η τροποποίηση του έργου; Μόνο την αλλαγή χρονοδιαγράμματος που φαίνεται να προκύπτει από το Αναθεωρημένο Παράρτημα ή ενδεχομένως και άλλες παραμέτρους;
  4. Ποιο είναι το ισχύον φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, το τρέχον στάδιο υλοποίησης για κάθε τμήμα του αυτοκινητόδρομου και το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου;
  5. Με ποιους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας διαβουλευτήκατε και καταλήξατε στην υποβολή αυτής της τροποποίησης στην Ε.Ε.; Ποιες ήταν οι «τοπικές και περιφερειακές αρχές», ποιοι οι «κοινωνικοί εταίροι» ή ποιες οι «οργανώσεις της κοινωνίας της πολιτών» στη Δυτική Μακεδονία, με τις οποίες θεσμικώς συνομιλήσατε και ποια ήταν η θέση τους για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του αυτοκινητόδρομου;