Ολομέλεια επί των κυρώσεων ισολογισμού και απολογισμού κράτους 2021 από 1/1/2021 έως 31/12/2021».

8-11-2023 Πρωτολογία στην Ολομέλεια της Βουλής, ως Ειδικός Αγορητής επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών: α) «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2021». β) «Κύρωση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς 1/1/2021 έως 31/12/2021».